Ajourmuster 1

Ajourmuster

Ajourmuster und Strickschrift:

Ajourmuster 10 Ajourmuster 12 Ajourmuster 24
Ajourmuster 26 Ajourmuster 28 Ajourmuster 11
Ajourmuster 42 Ajourmuster 5 Ajourmuster 51
Ajourmuster 6 Ajourmuster 40 Ajourmuster 45
Ajourmuster 50 Ajourmuster 32 Ajourmuster 9

Zeichenerklärung zu den Strickschriften